АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КИРЯКОВИ И КО” ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕГО АДВОКАТИ И ЮРИСТИ И Е РЕЗУЛТАТ ОТ МНОГОГОДИШНАТА НИ ПРАКТИКА, СТАРТИРАЛА ОЩЕ ПРЕЗ 1994Г. БОГАТИЯТ НИ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, КОЙТО ВЛАГАМЕ В РАБОТАТА СИ, СА УТВЪРДИЛИ АДВОКАТСКАТА НИ ПРАКТИКА КАТО УСПЕШНА.

Работим с амбициозни и млади юристи и адвокати; с такива които имат богат опит и доказан професионализъм; с колеги от чуждестранни правни кантори. Обслужваме корпоративни клиенти, които развиват дейност в различни сфери на бизнеса; обществени организации; финансови институции; отделни граждани, като имаме индивидуален подход към всеки отделен случай и проявяваме ангажираност към всеки детайл на казуса.

Осигуряваме цялостна защита на клиента: от правното консултиране, процесуално представителство, до успешно реализирано изпълнение. Това ни прави предпочитан партньор, с когото клиентите ни извървяват пътя до постигане на желания резултат. Тяхната воля и успех са наш приоритет!

УБЕДЕТЕ СЕ В ТОВА САМИ!

НИКОЛАЙ КИРЯКОВ
null
СИЛВИЯ КИРЯКОВА
null
ПАВЕЛ АТАНАСОВ
null
ГЕОРГИ СПАСОВ
null
ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА
null
ЯНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
null
АНДРИАНА СТОЙЧЕВА
null
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВА ПРОДАНОВА
null
ГЮЛДАН ЕРКЯНОВА
null
ЕЛЕНА ПЕЦОВА
null
ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА
null

Ние винаги сме отворени да приемем в екипа на Адвокатско дружество “Кирякови и Ко” млади колеги, както и такива с опит, които имат отличен академичен успех, сериозен професионален интерес и желание да се развиват в посоката на нашите цели. Владеенето на английски/руски език и отличната работа с компютър са необходимост.

Ние ще Ви предложим: интересна и вълнуваща работа, колегиална атмосфера и работа в екип, отлично обучение, възможност за професионално развитие и придобиване на богат юридически опит. Ако това Ви интересува и отговаряте на условията, не се колебайте да изпратите кандидатурата си на karieri@kantora.bg и ние ще се свържем с Вас.

- регистрация и промяна в правния статут на всички видове търговци по Търговския закон с българско и/или чуждестранно участие;

- преобразуване чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна в правноорганизационната форма на търговските дружества;

- промени в структурата на капитала и реорганизиране на извършените инвестиции – увеличаване и намаляване на капитала, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания;

- подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите и подготовка на свързаните с тях корпоративни документи, вписване на взетите решения в съответните регистри;

- регистрация и промяна в правния статут на граждански дружества, сдружения с нестопанска цел и фондации;

- структуриране и преструктуриране на отношенията между съдружниците – последващи прехвърляния на дялови и акционерни участия, и на отношенията между съдружниците и дружеството;

- анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес, най-подходящата управленска структура и минимизиране на данъчните ефекти от дейността;

- процесуално представителство и защита при водене на искове, свързани със спорове между управителните органи и съдружниците, респ. акционерите.

- консултации и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително и на събрания на кредиторите;

- предприемане на действия по обезпечаване на вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на сделки и действия на длъжника, увреждащи кредиторите;

- участие в преговори за уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;- цялостно взаимодействие с назначения синдик.

- консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

- обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;

- обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;

- консултации и правно съдействие по административните процедури, свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;

- консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;

- процесуално представителство пред всички държавни ведомства и общински органи;

- процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

- консултации относно прилагането на текущо данъчно законодателство;

- процесуално представителство и защита в процедурата по административно и съдебно обжалване на актовете на приходната администрация – ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване;

- правни консултации и представителство в други производства и процедури по ДОПК- спиране на изпълнението на ревизионните актове, обжалване на наказателни постановление за наложени от органи по приходите санкции, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения.

- процесуално представителство и защита на работници/служители и работодатели при трудовоправни спорове;

- процесуално представителство по колективни трудови спорове;

- защита интересите на клиентите при спорове, свързани с нарушения на трудовото законодателство.

- изготвяне на предварителни договори, спогодби и нотариални актове във връзка с недвижими имоти;

- проучване и установяване всички права и тежести върху конкретен имот, изготвяне на правен анализ;

- участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;

- правно съдействие пред държавни и общински органи;

- консултации и съдействие при избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително и чрез учредяване на търговско дружество;

- проучване и консултиране относно допускане на устройствена процедура и проекти за ПУП;

- съдействие при регулационни процедури и анализ на начина на провеждането им;

- изготвяне на становища и осъществяване на процедура по промяна предназначението на земеделски земи, гори и земи в горски фонд;

- консултации и изготвяне на договори, необходими за реализацията и организацията на строителен процес – проектиране, строителство, строителен надзор;

- съдействие при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните в строителството лица.

- консултирането и правно съдействие при изграждането на телекомуникационни мрежи;

- представителство на клиенти във връзка с различните административни процедури при получаване на всички необходими разрешения и лицензи;

- правни консултации по сложни регулаторни въпроси, изготвяне на търговски договори, договори за неотменимо право на ползване, споразумения за предоставяне на различни видове електронни съобщителни услуги, както и съответните условия за ползване;

- предоставяне на правни съвети относно защита на правата на творците и изпълнителите, свързани с авторското право и сродните му права, както и документиране и доказване на собствеността върху произведения/изпълнения и притежанието на авторските права;

- юридическо консултиране на притежатели на авторски права по време и след създаване на произведения, както и анализ-оценка на конкуриращи се права на трети лица;

- изготвяне, ревизиране и анализ на договори за авторски права, лицензионни споразумения и други документи;

- предоставяне на правни услуги, свързани с проучване и преследване на нарушения на авторското право и сродните му права;

- предоставяне на правна помощ срещу неоснователни твърдения за нарушения на авторски права и защита срещу неправомерни действия, мерки и актове на трети лица и институции;

- извънсъдебно и процесуално представителство по спорове за авторски и сродни права.

- процесуално представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;

- процесуално представителство по спорове, подведомствени на арбитражни структури;

- процесуална защита по дела за отмяна пред Върховния касационен съд на решения по вътрешни арбитражни спорове;

Участие в процедури по медиация и алтернативно решаване на спорове.

- консултиране и подготовка на документи, необходими за събиране на вземания;

- подготовка и подаване на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 и чл.417 от Гражданския процесуален кодекс и изпълнителен лист;

- подготовка на молба, образуване и водене на изпълнително дело пред съдебни изпълнители;

- подготовка, завеждане и водене на исков процес за установяване на дължими вземания;

- консултиране, подготовка и съдействие при сключване на извънсъдебни спогодби за доброволно уреждане на спорове.

Подпомагане изпълнението в Република България на постановени от европейски и арбитражни съдилища съдебни решения.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС ЗА СЪВЕТ, МНЕНИЕ ИЛИ КОНКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ, ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ / АДРЕС, ТЕЛЕФОН, МЕЙЛ /.

Всяка една ПОРЪЧКА възложена на адвокат от дружеството, се смята за възложена на самото дружество. Адвокатското дружество ще извърши конкретната работа и заплатените такси, разноски и адвокатски възнаграждения се дължат именно на дружеството,  като се  правят по неговата сметка. Всички пари, които ще получим от Ваше име /извън нашите хонорари/ ще бъдат държани в нашата КЛИЕНТСКА СМЕТКА, като ще бъдат изразходвани съгласно Вашият интерес за плащане на дължими такси и разноски. Неизползваните средства ще ви бъдат отчетени, след заплащане на всички разноски и  хонорари по делото. За да Ви бъдем полезни, за да постигнем най-добрия за Вас резултат трябва още от самото начало да ни запознаете с цялата информация по казуса и да ни предоставите всички документи с които разполагате. След приключване на случая при поискване ще Ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. Съгласно Закона за адвокатурата приключените преписки и дела  трябва се съхраняват в дружеството пет години. По отношение на получената от Вас в хода на работата ни информация гарантираме КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС ЗА СЪВЕТ, МНЕНИЕ ИЛИ КОНКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ, ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ /АДРЕС, ТЕЛЕФОН, МЕЙЛ/.

Важно е да знаете, че съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Следва да имате предвид, че подготвените във връзка с Вашето възлагане документи са само за Ваше ползване и във връзка с конкретният казус и не могат да бъдат използвани от трети лица без наше писмено съгласие. Нашите ХОНОРАРИ покриват професионалното ни време и се определят на база на вложените професионални опит и компетентност. Още преди  възлагането на поръчката ще бъдете информирани за очакваният размер на такси /съдебни и държавни/, разноски /експертизи, куриерски услуги, фотокопиране, командировки и др./ и адвокатски хонорар, съобразно Вашият конкретен случай. Ако имате някакви въпроси по процеса на възлагане на работа, може да се свържете с нас по телефон и да получите разяснение, като това няма да Ви ангажира по никакъв начин.

BG
BG

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КИРЯКОВИ И КО” ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В НЕГО АДВОКАТИ И ЮРИСТИ И Е РЕЗУЛТАТ ОТ МНОГОГОДИШНАТА НИ ПРАКТИКА, СТАРТИРАЛА ОЩЕ ПРЕЗ 1994Г. БОГАТИЯТ НИ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, КОЙТО ВЛАГАМЕ В РАБОТАТА СИ, СА УТВЪРДИЛИ АДВОКАТСКАТА НИ ПРАКТИКА КАТО УСПЕШНА.

Работим с амбициозни и млади юристи и адвокати; с такива които имат богат опит и доказан професионализъм; с колеги от чуждестранни правни кантори. Обслужваме корпоративни клиенти, които развиват дейност в различни сфери на бизнеса; обществени организации; финансови институции; отделни граждани, като имаме индивидуален подход към всеки отделен случай и проявяваме ангажираност към всеки детайл на казуса.

Осигуряваме цялостна защита на клиента: от правното консултиране, процесуално представителство, до успешно реализирано изпълнение. Това ни прави предпочитан партньор, с когото клиентите ни извървяват пътя до постигане на желания резултат. Тяхната воля и успех са наш приоритет!

УБЕДЕТЕ СЕ В ТОВА САМИ!

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Ние винаги сме отворени да приемем в екипа на Адвокатско дружество “Кирякови и Ко” млади колеги, както и такива с опит, които имат отличен академичен успех, сериозен професионален интерес и желание да се развиват в посоката на нашите цели. Владеенето на английски/руски език и отличната работа с компютър са необходимост.

Ние ще Ви предложим: интересна и вълнуваща работа, колегиална атмосфера и работа в екип, отлично обучение, възможност за професионално развитие и придобиване на богат юридически опит. Ако това Ви интересува и отговаряте на условията, не се колебайте да изпратите кандидатурата си на karieri@kantora.bg и ние ще се свържем с Вас.

- регистрация и промяна в правния статут на всички видове търговци по Търговския закон с българско и/или чуждестранно участие;

- преобразуване чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна в правноорганизационната форма на търговските дружества;

- промени в структурата на капитала и реорганизиране на извършените инвестиции – увеличаване и намаляване на капитала, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания;

- подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите и подготовка на свързаните с тях корпоративни документи, вписване на взетите решения в съответните регистри;

- регистрация и промяна в правния статут на граждански дружества, сдружения с нестопанска цел и фондации;

- структуриране и преструктуриране на отношенията между съдружниците – последващи прехвърляния на дялови и акционерни участия, и на отношенията между съдружниците и дружеството;

- анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес, най-подходящата управленска структура и минимизиране на данъчните ефекти от дейността;

- процесуално представителство и защита при водене на искове, свързани със спорове между управителните органи и съдружниците, респ. акционерите.

- консултации и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително и на събрания на кредиторите;

- предприемане на действия по обезпечаване на вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на сделки и действия на длъжника, увреждащи кредиторите;

- участие в преговори за уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;- цялостно взаимодействие с назначения синдик.

- консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

- обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;

- обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;

- консултации и правно съдействие по административните процедури, свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;
- консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;

- процесуално представителство пред всички държавни ведомства и общински органи;

- процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

- консултации относно прилагането на текущо данъчно законодателство;

- процесуално представителство и защита в процедурата по административно и съдебно обжалване на актовете на приходната администрация – ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване;

- правни консултации и представителство в други производства и процедури по ДОПК- спиране на изпълнението на ревизионните актове, обжалване на наказателни постановление за наложени от органи по приходите санкции, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения.

- процесуално представителство и защита на работници/служители и работодатели при трудовоправни спорове;

- процесуално представителство по колективни трудови спорове;

- защита интересите на клиентите при спорове, свързани с нарушения на трудовото законодателство.

- изготвяне на предварителни договори, спогодби и нотариални актове във връзка с недвижими имоти;

- проучване и установяване всички права и тежести върху конкретен имот, изготвяне на правен анализ;

- участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;

- правно съдействие пред държавни и общински органи;

- консултации и съдействие при избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително и чрез учредяване на търговско дружество;

- проучване и консултиране относно допускане на устройствена процедура и проекти за ПУП;

- съдействие при регулационни процедури и анализ на начина на провеждането им;

- изготвяне на становища и осъществяване на процедура по промяна предназначението на земеделски земи, гори и земи в горски фонд;

- консултации и изготвяне на договори, необходими за реализацията и организацията на строителен процес – проектиране, строителство, строителен надзор;

- съдействие при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните в строителството лица.

- консултирането и правно съдействие при изграждането на телекомуникационни мрежи;

- представителство на клиенти във връзка с различните административни процедури при получаване на всички необходими разрешения и лицензи;

- правни консултации по сложни регулаторни въпроси, изготвяне на търговски договори, договори за неотменимо право на ползване, споразумения за предоставяне на различни видове електронни съобщителни услуги, както и съответните условия за ползване;

- предоставяне на правни съвети относно защита на правата на творците и изпълнителите, свързани с авторското право и сродните му права, както и документиране и доказване на собствеността върху произведения/изпълнения и притежанието на авторските права;

- юридическо консултиране на притежатели на авторски права по време и след създаване на произведения, както и анализ-оценка на конкуриращи се права на трети лица;

- изготвяне, ревизиране и анализ на договори за авторски права, лицензионни споразумения и други документи;

- предоставяне на правни услуги, свързани с проучване и преследване на нарушения на авторското право и сродните му права;

- предоставяне на правна помощ срещу неоснователни твърдения за нарушения на авторски права и защита срещу неправомерни действия, мерки и актове на трети лица и институции;

- извънсъдебно и процесуално представителство по спорове за авторски и сродни права.

- процесуално представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;

- процесуално представителство по спорове, подведомствени на арбитражни структури;

- процесуална защита по дела за отмяна пред Върховния касационен съд на решения по вътрешни арбитражни спорове;

- участие в процедури по медиация и алтернативно решаване на спорове.

- консултиране и подготовка на документи, необходими за събиране на вземания;

- подготовка и подаване на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 и чл.417 от Гражданския процесуален кодекс и изпълнителен лист;

- подготовка на молба, образуване и водене на изпълнително дело пред съдебни изпълнители;

- подготовка, завеждане и водене на исков процес за установяване на дължими вземания;

- консултиране, подготовка и съдействие при сключване на извънсъдебни спогодби за доброволно уреждане на спорове.

- подпомагане изпълнението в Република България на постановени от европейски и арбитражни съдилища съдебни решения.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС ЗА СЪВЕТ, МНЕНИЕ ИЛИ КОНКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ, ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОНТАКТИ /АДРЕС, ТЕЛЕФОН, МЕЙЛ/.

Всяка една ПОРЪЧКА възложена на адвокат от дружеството, се смята за възложена на самото дружество. Адвокатското дружество ще извърши конкретната работа и заплатените такси, разноски и адвокатски възнаграждения се дължат именно на дружеството,  като се  правят по неговата сметка. Всички пари, които ще получим от Ваше име /извън нашите хонорари/ ще бъдат държани в нашата КЛИЕНТСКА СМЕТКА, като ще бъдат изразходвани съгласно Вашият интерес за плащане на дължими такси и разноски. Неизползваните средства ще ви бъдат отчетени, след заплащане на всички разноски и  хонорари по делото. За да Ви бъдем полезни, за да постигнем най-добрия за Вас резултат трябва още от самото начало да ни запознаете с цялата информация по казуса и да ни предоставите всички документи с които разполагате. След приключване на случая при поискване ще Ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. Съгласно Закона за адвокатурата приключените преписки и дела  трябва се съхраняват в дружеството пет години. По отношение на получената от Вас в хода на работата ни информация гарантираме КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Важно е да знаете, че съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Следва да имате предвид, че подготвените във връзка с Вашето възлагане документи са само за Ваше ползване и във връзка с конкретният казус и не могат да бъдат използвани от трети лица без наше писмено съгласие. Нашите ХОНОРАРИ покриват професионалното ни време и се определят на база на вложените професионални опит и компетентност. Още преди  възлагането на поръчката ще бъдете информирани за очакваният размер на такси /съдебни и държавни/, разноски /експертизи, куриерски услуги, фотокопиране, командировки и др./ и адвокатски хонорар, съобразно Вашият конкретен случай. Ако имате някакви въпроси по процеса на възлагане на работа, може да се свържете с нас по телефон и да получите разяснение, като това няма да Ви ангажира по никакъв начин.

9300 ГР. ДОБРИЧ
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 2А, ЕТАЖ 3
+359 58 605 166
KANTORA@KANTORA.BG
7000 ГР. РУСЕ
БУЛ. ТУТРАКАН 100, ЕТАЖ 5, КАНТОРА 505
T: +359 82 817 450
RUSE@KANTORA.BG